Algemene verkoopvoorwaarden voor het ontwikkelen en de verkoop van producten door MPG

 

Hoofdstuk A. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. MPG: de onderneming zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, waaronder tevens wordt verstaan haar dochterondernemingen MPG B.V., MPG Solutions B.V., MPG Mortel B.V., tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 2. Wederpartij: de klant/opdrachtgever waarmee MPG een Overeenkomst heeft gesloten en degene die daarover in onderhandeling is met MPG;
 3. Consument: een natuurlijk persoon, niet zijnde iemand die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. Overeenkomst: elke afspraak c.q. opdracht tussen MPG en Wederpartij tot het leveren van Producten door MPG aan Wederpartij;
 5. Partij(en): MPG en Wederpartij tezamen of ieder als individuele contractspartij:
 6. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail of (aangetekende) post;
 7. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;
 8. Producten: de door MPG eigen ontwikkelde en geleverde producten, waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gedacht aan nieuwe soorten cement.
 

Artikel 2. Identiteit van MPG


Identiteit van MPG BV
Naam bedrijf: Mixing Plant Gennep Beheer BV
Straatnaam + Nummer: Hoogveld 20
Postcode + plaats: 6598 BL te Heijen
KvK-nummer: 57729301

Identiteit van MPG Solutions BV
Naam bedrijf: MPG Solutions BV
Straatnaam + Nummer: De Grens 45
Postcode + Plaats: 6598DK te Heijen
KvK-nummer: 83411445

Identiteit van MPG Mortel BV
Naam bedrijf: MPG Mortel BV
Straatnaam + Nummer: Hoogveld 20
Postcode + plaats: 6598 BL te Heijen
KvK-nummer: 67302475

 

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van MPG en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen MPG en Wederpartij.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, dan kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien MPG niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MPG in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. MPG kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat wordt bereikt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 8. MPG is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
 9. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’) is/zijn uitgesloten.Artikel 4. Het aanbod
 1. Alle aanbiedingen (offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten) zijn in beginsel vrijblijvend, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden MPG niet.

 

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de (eventueel) daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. MPG behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien MPG weigert, dan zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten, indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 6. Afgesproken leveringstermijnen van MPG zijn altijd aan te merken als indicatieve termijnen.
 7. Indien Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt MPG onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 6. Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Indien Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, dan heeft MPG het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Opzegging van de overeenkomst geschiedt Schriftelijk tegen het einde van de maand en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

In geval de Wederpartij een Consument is, dan gelden de onderstaande bepalingen:

 1. De totale aansprakelijkheid van MPG is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dat het door de aansprakelijkheidsverzekering van MPG uit te keren bedrag.
 2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van MPG voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MPG.

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan gelden de onderstaande bepalingen:

 1. MPG is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van MPG voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MPG.
 2. Indien MPG in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen dat bepaald is in dit artikel, dan geldt dit alleen ten aanzien van de directe schade. In die gevallen zal de totale aansprakelijkheid van MPG beperkt zijn tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van MPG uitkeert.
 4. Indien MPG toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:
 1. redelijke kosten die de Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van MPG aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
 2. redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat MPG op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
 4. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 5. Wederpartij vrijwaart MPG voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
 6. Wederpartij vrijwaart MPG voor eventuele aanspraken van Derden (Consumenten), die in verband staan met de richtlijn productaansprakelijkheid

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid, welke gelden ongeacht of de Wederpartij een Consument is of niet:

 1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, dan wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij MPG meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MPG vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 3. MPG is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.
 4. MPG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MPG is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van MPG in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan MPG kan worden toegerekend in geval van een van de wil van MPG onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van MPG kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, tekorten en/of gebreken aan grondstoffen en materialen waarmee de Producten vervaardigd dan wel geleverd moeten worden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid binnen de organisatie van MPG en/of door haar ingeschakelde Derden, stakingen binnen de organisatie van MPG of daarbuiten, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee Producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel zich voordoet als gevolg waarvan MPG niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang MPG niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk of gedeeltelijk te ontbinden. MPG is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als MPG als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 9. Honorarium/prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien tussen de datum van het aanbod en die van het sluiten van de Overeenkomst, waaronder begrepen een door MPG gedaan bindend aanbod, of indien tussen de datum van sluiten van de Overeenkomst en die van de uitvoering daarvan prijsverhogingen mochten optreden door oorzaken buiten MPGs’ macht (bv. door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, transportkosten, wijzigingen in valuta verhoudingen e.d.), behoudt MPG zich het recht voor een dergelijke verhoging aan Wederpartij door te berekenen, tenzij dit uitdrukkelijk door een wettelijk verbod is uitgesloten.
 3. MPG behoudt zich het recht voor om 1x (éénmaal) per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 4. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. MPG behoudt zich het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop MPG in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 5. MPG heeft daarnaast, indien de Wederpartij niet een Consument is, het recht om de bedragen zoals genoemd in het aanbod te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft de Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. MPG zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht MPG niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 7. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

 

Artikel 10. Betaling en facturering

 1. Voor zover niets anders is bepaald in de Overeenkomst, een meer specifieke bepaling in deze algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Een eventuele klacht omtrent de factuur schort de betalingsverplichting van Wederpartij uitdrukkelijk niet op.
 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MPG te melden.
 3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt deze door MPG gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor is Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Wederpartij gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In het geval van een Overeenkomst met een Consument, geldt voor de termijn in het vorige lid een termijn van 14 (veertien) dagen.
 5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSPN zijn de vorderingen van MPG op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens MPG direct opeisbaar.
 6. De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 11. Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij MPG terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering, zoals een verkeerd geleverd of een op het eerste zicht gebrekkig Product, geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 22 van deze algemene voorwaarden heeft  de Wederpartij een onderzoeksplicht ten aanzien van de door MPG verstrekte test- of acceptatieversie van de Producten. Indien de Wederpartij zich niet houdt aan de termijnen zoals genoemd in artikel 22 en 23 van deze algemene voorwaarden, dan kan Wederpartij geen beroep doen op de mogelijkheid tot het indien van een klacht overeenkomstig dit artikel (artikel 11) van deze algemene voorwaardne.
 3. De Wederpartij dient MPG in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan MPG is gemeld, dan wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Artikel 12. Overdracht

 1. Rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van MPG. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Artikel 13. Meerwerk

 1. Indien MPG op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MPG. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal MPG Wederpartij altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

 

Artikel 14. (Intellectuele) eigendom en auteursrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door MPG uitgevoerde Overeenkomst, rusten bij MPG. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Wederpartij is uitgesloten.
 2. De door MPG verstrekte stukken aan de Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door MPG is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met MPG.
 3. In aanvulling op het vorige lid geldt dat tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door MPG of in zijn opdracht zijn vervaardigd, en welke zijn gedeeld met de Wederpartij, de eigendom van MPG blijven. Zij mogen door de Wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen.
 4. MPG heeft, indien de Wederpartij daarvoor diens voorafgaande toestemming heeft gegeven, het recht om de naam en het logo van de Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
 5. Wederpartij vrijwaart MPG voor de aanspraken van derde(n) inzake intellectuele eigendomsrechten.
 6. Indien Wederpartij in strijd handelt met dit artikel, dan is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 3 (drie) maal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van MPG op het vorderen van (aanvullende) schadevergoeding.
 7.  In geval de Wederpartij in strijd handelt met de bepalingen van dit artikel, an is de Wederpartij naast de direct opeisbare boete zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, ook een boete verschuldigd van 1000,- (duizend) euro per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van MPG op volledige schadevergoeding. De dagelijkse boete begint te lopen vanaf de dag waarop de inbreuk aanvangt en loopt door tot de dag waarop de inbreuk volledig is gestaakt. De dagelijkse boete is onmiddellijk verschuldigd zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

 

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van MPG heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door MPG is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van MPG een direct opeisbare boete van 20.000,- (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van MPG, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
 3. In geval de Wederpartij in strijd handelt met de bepalingen van dit artikel, an is de Wederpartij naast de direct opeisbare boete zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, ook een boete verschuldigd van 1000,- (duizend) euro per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van MPG op volledige schadevergoeding. De dagelijkse boete begint te lopen vanaf de dag waarop de inbreuk aanvangt en loopt door tot de dag waarop de inbreuk volledig is gestaakt. De dagelijkse boete is onmiddellijk verschuldigd zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

 

Artikel 16. Medewerkersbeding

 1. Wederpartij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van MPG, medewerkers van MPG die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. MPG zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

 

Artikel 17. Exclusiviteit

 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan MPG het exclusieve recht de toegewezen Overeenkomst uit te voeren.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op Overeenkomsten tussen MPG en Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en MPG zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin MPG gevestigd is. Niettemin behoudt Mobi

Groep zich het recht voor het geschil voor te leggen aan een andere, eveneens bevoegde rechter.

 

Artikel 19. Survival

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

 

Artikel 20. Wijziging of aanvulling

 1. MPG is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal MPG Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Indien de wijziging MPG de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, dan heeft de Consument het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 21. Productaansprakelijkheid – productinformatie

 1. In geval van (een vermoeden van) het bestaan van productaansprakelijkheid van MPG voor diens Producten, verwijst MPG de Wederpartij naar diens richtlijnen voor productaansprakelijkheid (zie Hoofdstuk B van deze algemene voorwaarden), en waarvan de Wederpartij steeds op eerste verzoek een exemplaar kan bekomen. Door het plaatsen van een order of een bestelling en/of het aangaan van de Overeenkomst, wordt de Wederpartij geacht kennis te hebben genomen van deze richtlijnen.

 

Artikel 22. Test- of acceptatieversie (monsters, prototypes etc.)

 1. MPG kan op verzoek van de Wederpartij een test- of acceptatieversie verstrekken om de kwaliteit, kleur, maat of andere kenmerken van de te leveren Producten te beoordelen. Deze test- of acceptatieversie dient uitsluitend als indicatie en niet als garantie dat de uiteindelijke geleverde Producten exact overeenkomen met de verstrekte test- of acceptatieversie.
 2. Test- of acceptatieversies van de Producten die door MPG aan de Wederpartij worden verstrekt, zijn slechts indicatief. Hoewel MPG ernaar streeft om de uiteindelijke op te leveren Producten zo nauwkeurig mogelijk overeen te laten komen met de verstrekte tes- of acceptatieversie van het Product, kunnen er kleine verschillen in kleur, samenstelling of meteriaal zijn die geen gebrek of wanprestatie vormen aan de zijde van MPG.
 3. De Wederpartij dient de verstrekte test- of acceptatieversie van het Product goedkeurt, dan wordt ervan uitgegaan dat de Wederpartij akkoord gaat met eventuele geringen afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en/of andere kenmerken en dergelijke gegevens, zoals beschreven in lid 1 van dit artikel.
 4. In het geval dat de Wederpartij de test- of acceptatieversie van het Product afkeurt, dan dient deze afkeuring Schriftelijk te worden medegedeeld aan MPG, inclusief een duidelijke uitleg van de redenen voor de afkeuring en bijbehorende suggesties voor aanpassingen die MPG kan uitvoeren om de test- of acceptatieversie van het Product aan te passen zodat het voldoet aan de wensen van de Wederpartij. Dit laatste geldt echter alleen indien MPG een opdracht van Wederpartij tot maatwerk heeft gekregen, en niet indien het een ‘standaard’ product van MPG betreft.
 5. De Wederpartij heeft een termijn van 1 (één) maand om een afkeuring, en indien van toepassing (maatwerk), suggesties te doen aan MPG, teneinde een gewenst Product tot stand te laten brengen en/of de (verdere) bestelling te annuleren.
 6. Geringe afwijkingen tussen het geleverde Product en de verstrekte test- of acceptatieversie van het Product kunnen geen grond vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding.
 7. De test- of acceptatieversie van het Product, geproduceerd door MPG, wordt bij de Wederpartij in rekening gebracht of met de Wederpartij verrkenend.
 8. MPG heeft te allen tijde de doorslaggevende stem bij de beoordeling of afwijkingen als gering moeten worden beschouwd of niet. Na goedkeuring van de test- of acceptatieversie door de Wederpartij, vervalt de garantie en aansprakelijkheid van MPG met betrekking tot aspecten die reeds (zichtbaar) aanwezig waren in de test- of acceptatieversie van het Product. IN dit geval heeft de Wederpartij geen recht op herstel, wijziging of schadevergoeding van welke aard dan ook.
 9. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de kosten voor het verstrekken van de test- of acceptatieversie van het Product, inclusief eventuele verzend- en/of verwerkingskosten, in rekening gebracht bij de Wederpartij. Indien een order wordt geplaatst op basis van de verstrekte test- of acceptatieversie van het Product, dan kunnen deze kosten naar eigen goeddunken van MPG worden verrekend met de totale kosten van de op te leveren Producten.
 10. In geval van retrournering van de test- of acceptatieversie van het Product, dan dient Wederpartij dit te doen binnen een door MPG gespecificeerde termijn en in overeenstemming met de retourvoorwaarden van MPG. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet-retrourneren van de test- of acceptatieversie van het Product binnen de gespecificeerde termijn of het niet naleven van de retourvoorwaarden zijn voor rekening en risicio van de Wederpartij.

 

Artikel 23. Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde Product en anderzijds de test- of acceptatieversie van het Product, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding als deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. In dat laatste geval, zal geen representatieve steekproef uit het werk in aanmerking worden genomen.
 3. Levert MPG cement en/of andere door haar ontwikkelde bouwmaterialen en/of door haar bewerkte grondstoffen? Dan kan het zijn dat MPG soms (onbewust) iets meer of minder levert dan dat Partijen samen zijn overeengekomen. Dit noemt men een meerlevering of minderlevering. Dit is toegestaan, als deze meer- of minderlevering niet meer of minder bedraagt dan de volgende percentages:
 4. 2% (twee procent) bij een oplage tot 20.000 (twintigduizend) kilo.
 5. Het meerdere of minder geleverde aantal wordt aan de Wederpartij in rekening gebracht of met de Wederpartij verrekend.
 6. MPG heeft te allen tijde de doorslaggevende stem bij de beoordeling of afwijkingen als gering moeten worden beschouwd.

 

Hoofdstuk B. Richtlijnen voor productaansprakelijkheid – productinformatie

Overeenkomstig de EU-richtlijn 85/374/EEG betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, welke in de Nederlandse wetgeving in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in de artikelen 6:185 t/m 6:193, is de producent aansprakelijk voor schade aan slachtoffers te wijten aan een product dat niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen, met name:

 • de presentatie van het product;
 • het normaal of redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van het product;
 • het tijdstip waarop het product in het handelsverkeer wordt gebracht.

Hierna volgen enkele algemene en bijzondere richtlijnen betreffende de presentatie en het gebruik van de Producten van MPG. De Wederpartij wordt is verplicht deze richtlijnen correct na te leven. Indien om het even welke schade wordt geleden door de Wederpartij of door Derden ingevolge het niet naleven van deze richtlijnen, is de Wederpartij hiervoor uitsluitend verantwoordelijk.

 

Artikel 24. Algemene bepalingen

 1. De bepalingen uit dit hoofdstuk zijn enkel gericht op de productaansprakelijkheid voor Producten die door MPG zelf zijn ontwikkeld en geproduceerd, en uitdrukkelijk niet op producten die mede door inmenging van MPG zijn vervaardigd.
 2. Richtlijn 85/374/EEG is gericht op de bescherming van Consumenten. Indien Wederpartij een zakelijke Wederpartij is, dan kan de Wederpartij hier geen beroep op doen.
 3. Indien MPG als (toe-)leverancier aansprakelijk is voor de door of via hem geleverde Producten, dan moet het woord ‘Wederpartij’ in dit hoofdstuk mogelijk worden gelezen door ‘Consument’.
 4. De schade die valt onder productaansprakelijkheid is beperkt tot lichamelijk letsel of de dood van een natuurlijk persoon.
 5. Daarnaast is de producent (mogelijk) ook aansprakelijk voor schade die door zijn product aan een andere zaak wordt toegebracht, indien die zaak bestemd is voor de privé-sfeer en ook door de betreffende persoon hoofdzakelijk in de privé-sfeer wordt gebruikt. Schade die bij de koper (Wederpartij) van het Product in de bedrijfssfeer ontstaat, is schade waarvoor de reguliere (aansprakelijkheids)bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden gelden.
 6. Te worden aangemerkt als producent zijn:
  1. De fabrikant van een eindproduct;
  2. De producent van een grondstof;
  3. De fabrikant van een onderdeel;
  4. Eenieder die zich als producent van het product presenteert;
  5. Is de producent/fabrikant buiten de Europese Unie gevestigd, dan wordt de importeur die het product invoert beschouwd als producent;
  6. Kan niet worden vastgesteld wie de producent van het product is, dan wordt elke leverancier van het product beschouwd als producent.
 1. De bepalingen uit dit hoofdstuk zijn ook van toepassing indien MPG door een Consument aansprakelijk wordt gesteld, indien MPG in de hoedanigheid van (toe-)leverancier (indirect) Producten heeft verkocht aan een Consument.
 2. MPG is verantwoordelijk voor de Producten die het produceert en verkoopt. Deze verantwoordelijkheid omvat de plicht om Producten te leveren die vrij zijn van gebreken en veilig zijn voor gebruik. MPG erkent zijn plicht om te zorgen voor de veiligheid van zijn Producten, of deze nu volledig door MPG worden geproduceerd of deels bestaan uit compenenten die door toeleveranciers worden geleverd.
 3. Indien een Product van MPG een gebrek vertoont dat schade verorzaakt aan het eigendom van de Wederpartij, of lichamelijk letsel of overlijden veroorzaakt, dan zal MPG aansprakelijk zijn voor dergelijke schade, tenzij MPG kan aantonen dat het gebrek niet bestond op het moment dat het Product werd geleverd, of dat het gebrek is ontstaan door factoren buiten de controle van MPG.
 4. De aansprakelijkheid van MPG is beperkt tot schade die het directe en voorzienbare gevolg is van het gebrek in het Product. MPG is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, tenzij deze voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid van MPG.
 5. In geval van schade als gevolg van een gebrek in het Product, dient de Wederpartij MPG onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek en de veroorzaakte schade. De Wederpartij dient alle relevante informatie en documentatie te verstrekken die MPG nodig heeft om de klacht te onderzoeken.
 6. Dit artikel doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke rechten die de Wederpartij kan hebben op grond van de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

 

Artikel 25. Aanvullende bepalingen omtrent garantie, exoneratie en aansprakelijkheid

 1. MPG garandeert dat de door hem geleverde zaken vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 (zes) maanden na levering. Elke aansprakelijkheid voor nadien opgetreden gebreken is uitgesloten.
 2. MPG is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesses die als direct of indirect gevolg van ontwerp-, materiaal-, fabricage en andere fouten aan de door hem geleverde zaken, tenzij de Wederpartij de de in artikel 11 van deze algemene verkoopvoorwaarden genoemde verplichtingen in acht heeft genomen en de Wederpartij bovenstaande gebreken met inachtneming van het hierboven in artikel 11 bepaalde aan MPG tijdig heeft gemeld.
 3. MPG is nimmer aansprakelijk voor schade aan de aangeboden zaken als direct of indirect gevolg van de bewerking/verwerking door Wederpartij en/of een door de Wederpartij ingeschakelde Derde (= het (laten)( bewerken/verwerken door de Wederpartij).
 4. MPG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het (verkeerd) gebruik van de verkochte Producten. Hieronder wordt begrepen, zonder beperking, bij welk gebruik dan ook in strijd met de technische gegevens en/of de door MPG gegeven instructies, al dan niet op het verpakkingsmateriaal van het Product, het omschrijven foutief gebruik en het in contact brengen van de verkochte Producten met overvloedige vloeistoffen, doseren van het product in verkeerde verhoudingen, brandbare stoffen of andere schadelijke stoffen.
 5. MPG is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een onjuiste of onzorgvuldige behandeling van de door of via hem geleverde Producten. Onder onjuiste behandeling wordt mede verstaan het (laten) verrichten van reparaties of wijzigingen door de Wederpartij en/of Derden. MPG is eveneens niet meer aansprakelijk indien de Producten zijn aangepast, vermengd met andere stoffen of op enige andere wijze zijn bewerkt, verwerkt, gebruikt of zijn beschadigd.
 6. MPG is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortkomend uit het feit dat er na levering geen voor pneumatisch transport geschikte opslag beschikbaar is in deugdelijke staat met alle benodigde overdruk- en overvulbeveiligingen en gangbare uitsluiting.
 7. MPG is niet aansprakelijk voor de toegepaste stoffen, indien na de totstandkoming van de Overeenkomst mocht blijken dat de toegepaste stoffen door de wet zijn verboden, een irritatie op de huid veroorzaken of schadelijk zijn voor het milieu.
 8. MPG garandeert niet dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij ze bestemt, ook niet indien het doel aan MPG is meegedeeld. Dit lijdt alleen uitzondering indien MPG een en ander Schriftelijk heeft gegarandeerd.